คลังข้อมูล มหาวิทยาลัยเนชั่น
      
 รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
2550
2550_ SAR_Graduate
2550_SAR_Business
2550_SAR_Commarts
2550_SAR_Law
2550_SAR_Sciences
2550_SAR_Social
2550_SAR_University
2551
2551_ SAR_University
2551_SAR_Business
2551_SAR_Commarts
2551_SAR_Graduate
2551_SAR_Law
2551_SAR_Science
2551_SAR_Social
2552
2552_Reporting_Quality_Assessment_Business
2552_Reporting_Quality_Assessment_Comarts
2552_Reporting_Quality_Assessment_Graduate
2552_Reporting_Quality_Assessment_Law
2552_Reporting_Quality_Assessment_Science
2552_Reporting_Quality_Assessment_Social
2552_Reporting_Quality_Assessment_University
2552_SAR_Business
2552_SAR_Comarts
2552_SAR_Graduate
2552_SAR_Law
2552_SAR_Science
2552_SAR_Social
2552_SAR_University
2553
2553_Reporting_Quality_Assessment_Business
2553_Reporting_Quality_Assessment_Science
2553_Reporting_Quality_Assessment_Social
2553_Reporting_Quality_Assessment_University
2553_SAR_Business
2553_SAR_Science
2553_SAR_Social
2553_SAR_University
2554
2554_Reporting_Quality_Assessment_Business
2554_Reporting_Quality_Assessment_Science
2554_Reporting_Quality_Assessment_Social
2554_Reporting_Quality_Assessment_University
2554_SAR_Business
2554_SAR_ONESQA_Business
2554_SAR_ONESQA_NTU
2554_SAR_ONESQA_Social_Sciences
2554_SAR_Science
2554_SAR_Social
2554_SAR_University
2555
2555-56_SAR_ONESQA_Business
2555-56_SAR_ONESQA_Comarts
2555-56_SAR_ONESQA_Health_Science
2555-56_SAR_ONESQA_NTU
2555-56_SAR_ONESQA_Social_Science
2555-56_SAR_ONESQA_Technology
2555_Reporting_Qaulity_Assessment_Comarts
2555_Reporting_Quality_Assessment Health
2555_Reporting_Quality_Assessment_Bangna
2555_Reporting_Quality_Assessment_Business
2555_Reporting_Quality_Assessment_Social
2555_Reporting_Quality_Assessment_Technology
2555_Reporting_Quality_Assessment_University
2555_SAR _Health Science
2555_SAR _Social
2555_SAR_Bangna
2555_SAR_Business
2555_SAR_Comarts
2555_SAR_Technology
2555_SAR_University
2556
2556_Reporting_Qaulity_Assessment_Comarts
2556_Reporting_quality_assessment_Bangna
2556_Reporting_quality_assessment_business
2556_Reporting_quality_assessment_social
2556_Reporting_quality_assessment_technology
2556_Reporting_self_assessment_Nation_University
2556_SAR_Bangna
2556_SAR_Business
2556_SAR_Comarts
2556_SAR_Health Science
2556_SAR_Nation_University
2556_SAR_Social Science and Humanities
2556_SAR_Technology
2557
2557_Report_acc
2557_Report_Bangna
2557_Report_bba
2557_Report_bba_Bangna
2557_Report_bca
2557_Report_bca_Bangna
2557_Report_bpa
2557_Report_bph
2557_Report_bsc
2557_Report_Business
2557_Report_Comarts
2557_Report_Health_sciece
2557_Report_mba
2557_Report_med
2557_Report_mpa
2557_Report_NTU
2557_Report_Onesqa
2557_Report_Social_science
2557_Report_technology
2557_Report_TQF_7_acc
2557_Report_TQF_7_bba
2557_Report_TQF_7_bca
2557_Report_TQF_7_bpa
2557_Report_TQF_7_bph
2557_Report_TQF_7_bsc
2557_Report_TQF_7_mba
2557_Report_TQF_7_mba_bangna
2557_Report_TQF_7_med
2557_Report_TQF_7_mpa
2557_SAR_Bangna
2557_SAR_Business
2557_SAR_Comarts
2557_SAR_Health_Science
2557_SAR_Information_Technology
2557_SAR_NTU_update_29-12-58
2557_SAR_Social_Science
2558
2558_Reporting_Self_Assessment_Nation_University
2558_Report_bacc
2558_Report_bba
2558_Report_bca
2558_Report_bca_Bangna
2558_Report_bcom
2558_Report_bcs
2558_Report_bpa
2558_Report_bph
2558_Report_Business
2558_Report_Communication_Arts
2558_Report_Health_Science
2558_Report_MBA
2558_Report_MBA_Bangna
2558_Report_MED
2558_Report_MPA
2558_Report_Social_Science
2558_Report_Technology
2558_Report_TQF_7_bacc
2558_Report_TQF_7_bba
2558_Report_TQF_7_bca
2558_Report_TQF_7_bcom
2558_Report_TQF_7_bcs
2558_Report_TQF_7_bpa
2558_Report_TQF_7_MBA
2558_Report_TQF_7_MED
2558_Report_TQF_7_MPA
2558_SAR_Business
2558_SAR_Communication_Arts
2558_SAR_Health_Science
2558_SAR_NTU_ѺѧԹ
2558_SAR_Social_Science
2558_SAR_Technology
2559
2559_Reporting_self_assessment_Nation_University
2559_Report_BACC
2559_Report_BBA
2559_Report_BCA
2559_Report_BCOM
2559_Report_BCS
2559_Report_BPA
2559_Report_BPH
2559_Report_Business
2559_Report_Comart
2559_Report_Health_Science
2559_Report_Information_Technology
2559_Report_MBA
2559_Report_Soial_Science
2559_SAR_Business
2559_SAR_Comart
2559_SAR_Health_Science
2559_SAR_Information_Technology
2559_SAR_NTU_EDIT_201160
2559_SAR_Social_Science
2559_TQF_7_BACC
2559_TQF_7_BBA
2559_TQF_7_BCA
2559_TQF_7_BCOM
2559_TQF_7_BCS
2559_TQF_7_BPA
2559_TQF_7_BPH
2559_TQF_7_MBA
2560
2560_Reporting_Self_Assessment_NTU
2560_Report_BACC
2560_Report_BBA
2560_Report_BCA
2560_Report_BCOM
2560_Report_BCS
2560_Report_BPA
2560_Report_BPH
2560_Report_Business
2560_Report_Comart
2560_Report_Information_Techonolgy
2560_Report_MBA
2560_Report_Public_Health
2560_Report_Social_science
2560_SAR_Business
2560_SAR_Comart
2560_SAR_Information_Technology
2560_SAR_NTU_edit211261
2560_SAR_Public_Health
2560_SAR_Social_Science
2560_TQF_7_BACC
2560_TQF_7_BBA
2560_TQF_7_BCA
2560_TQF_7_BCOM
2560_TQF_7_BCS
2560_TQF_7_BPA
2560_TQF_7_BPH
2560_TQF_7_MBA
2561
2561_Reporting_Self_Assessment_NTU
2561_Report_BACC
2561_Report_BBA
2561_Report_BCA
2561_Report_BCOM
2561_Report_BCS
2561_Report_BPA
2561_Report_BPH
2561_Report_Business
2561_Report_Comart
2561_Report_Liberal_Science
2561_Report_M.Ed
2561_Report_MBA
2561_Report_Public_Health
2561_SAR_Business
2561_SAR_Comart
2561_SAR_Liberal&Science
2561_SAR_NTU
2561_TQF_7_BACC
2561_TQF_7_BBA
2561_TQF_7_BCA
2561_TQF_7_BCOM
2561_TQF_7_BCS
2561_TQF_7_BPA
2561_TQF_7_BPH
2561_TQF_7_M.Ed.
2561_TQF_7_MBA
2562
2562_Reporting_Self_Assessment_NTU
2562_Report_BAB
2562_Report_BACC
2562_Report_BBA
2562_Report_BCA
2562_Report_BCOM
2562_Report_BCS
2562_Report_BMT
2562_Report_BNS
2562_Report_BPA
2562_Report_BPH
2562_Report_Business
2562_Report_Comarts
2562_Report_Liberal_Science
2562_Report_M.ED
2562_Report_MBA
2562_Report_Medtech
2562_Report_Nurse
2562_Report_Public_Health
2562_SAR_Business
2562_SAR_COMART
2562_SAR_Liberal_Science
2562_SAR_MEDTECH
2562_SAR_NTU
2562_SAR_Nurse
2562_SAR_Public_Health
2562_TQF_BAB
2562_TQF_BACC
2562_TQF_BBA
2562_TQF_BCA
2562_TQF_BCOM
2562_TQF_BCS
2562_TQF_BMT
2562_TQF_BNS
2562_TQF_BPA
2562_TQF_BPH
2562_TQF_M.ED
2562_TQF_MBA
2563
2563_Reporting_Self_Assessment_NTU
2563_Report_BAB
2563_Report_BACC
2563_Report_BBA
2563_Report_BCA
2563_Report_BCS
2563_Report_BDT
2563_Report_BMT
2563_Report_BNS
2563_Report_BPA
2563_Report_BPH
2563_Report_Business
2563_Report_Comart
2563_Report_Dent
2563_Report_Health_Science
2563_Report_Liberal_Science
2563_Report_MBA
2563_Report_MED
2563_Report_Medtech
2563_Report_Nurse
2563_SAR_Business
2563_SAR_COMMART
2563_SAR_DENT
2563_SAR_Liberal_Science
2563_SAR_Medtech
2563_SAR_NTU
2563_SAR_Nurse
2563_SAR_Public_Health
2563_TQF_BAB
2563_TQF_BACC
2563_TQF_BBA
2563_TQF_BCA
2563_TQF_BCS
2563_TQF_BDT
2563_TQF_BMT
2563_TQF_BNS
2563_TQF_BPA
2563_TQF_BPH
2563_TQF_M.Ed
2563_TQF_MBA
2564
2564_Reporting_Self_Assessment_NTU
2564_Report_BAB
2564_Report_BACC
2564_Report_BBA
2564_Report_BCA
2564_Report_BDT
2564_Report_BMT
2564_Report_BNS
2564_Report_BPH
2564_Report_Business
2564_Report_Comarts
2564_Report_Dent
2564_Report_M.ed
2564_Report_MBA
2564_Report_Medtech
2564_Report_Nurse
2564_Report_Public_Health
2564_SAR_Business
2564_SAR_COMMART
2564_SAR_Dent
2564_SAR_Medtech
2564_SAR_NTU
2564_SAR_Nurse
2564_SAR_Public_Health
2564_TQF_7_BAB
2564_TQF_7_BACC
2564_TQF_7_BBA
2564_TQF_7_BCA
2564_TQF_7_BDT
2564_TQF_7_BMT
2564_TQF_7_BNS
2564_TQF_7_BPH
2564_TQF_7_MBA
2564_TQF_7_MED
2565
2565_Reporting_Self_Assessment_NTU
2565_Report_BAB
2565_Report_BDT
2565_Report_BMT
2565_Report_BNS
2565_Report_BPH
2565_Report_Business
2565_Report_Dent
2565_Report_MBA
2565_Report_Med
2565_Report_Medtech
2565_Report_Nurse
2565_Report_Public_Health
2565_SAR_Business
2565_SAR_Dent
2565_SAR_Medtech
2565_SAR_NTU
2565_SAR_Nurse
2565_SAR_Public_Health
2565_TQF_7_BAB
2565_TQF_7_BDT
2565_TQF_7_BMT
2565_TQF_7_BNS
2565_TQF_7_BPH
2565_TQF_7_MBA
2565_TQF_7_MED
 

  ข้อมูลนำส่ง เข้าคลังข้อมูลอุดศึกษา  
รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการ (มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ และระดับการศึกษา
ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 

 หลักสูตรการเรียนการสอน 
หลักสูตรที่เปิดสอน
 

 สารสนเทศบุคลากรมหาวิทยาลัย 
รายการข้อมูลสารสนเทศบุคลากร 1/2553
ข้อตกลงภาระงานคณาจารย์ 1 / 2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเนชั่นงานบริหารบุคคล 2553
 

 สารสนเทศนักศึกษา 
รายการข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา 2553
 

 

  สารสนเทศที่สืบค้นได้  
บริการสืบค้นรายการหนังสือ (Library Database)
บริการสืบค้นผลงานวิจัย (Research Database)
 


  เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
RMIS : Research Management Information System
ระบบอินทราเน็ต (Intranet System)
อีดอคคิวเมนท์ (e-Documents)
 


คลังข้อมูล มหาวิทยาลัยเนชั่น
ปรับปรุงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559